Over Mixed Emotions Live

Emotion orga­ni­seert samen met fij­ne part­ners Mixed Emotions Live. Mixed Emotions Live is een inspi­ra­tie­fes­ti­val voor mar­com-pro­fes­si­o­nals met trends, recla­me, kunst, muziek, food, mar­ke­ting, inter­ac­tie en duurzaamheid. 

Mixed Emotions Live is ont­staan van­uit het idee dat bestaan­de mar­com-eve­ne­men­ten nooit écht span­nend zijn en zich vaak in de Randstad afspe­len. Dus kozen we al vier keer bewust voor Gigant in Apeldoorn als loca­tie. Juist om de mar­com-pro­fes­si­o­nals uit het oos­ten en mid­den van het land aan te spreken.

Mixed Emotions Live is een echt fes­ti­val. Geen lan­ge PowerPoint-pre­sen­ta­ties, maar kor­te, krach­ti­ge inspi­ra­tie­ses­sies. Een fes­ti­val bete­kent ook keu­zes maken, want je kunt niet bij ieder podi­um tege­lijk zijn. Naast mooie spre­kers uit het vak­ge­bied kun je ook genie­ten van food, muziek, kunst, foto­gra­fie en meer.

Locatie

Route
Kom je lopend, met de fiets, auto of open­baar ver­voer? Bereken je rou­te hier.

Parkeren
Je kan je auto par­ke­ren in de par­keer­ga­ra­ge Museum Centrum.

MELIVE IS EEN INITIATIEF VAN