Tom de Bruyne – SUE Amsterdam

Met zoiets als con­tent mar­ke­ting ver­ge­ten we vaak dat con­tent meer is dan tac­tiek. Want in de eer­ste plaats is het voor­al om aan­dacht, nieuws­gie­rig­heid en ver­lei­ding te krij­gen. Volgens Tom de Bruyne mag con­tent mar­ke­ting daar­om best eens goe­de seks heb­ben met cre­a­ti­vi­teit. Om zo met die nieu­we contentbaby’s het gedrag van je doel­groep te beïn­vloe­den. In zijn pre­sen­ta­tie deelt hij dé 10 kan­sen om meer ver­lei­ding in je con­tent te stop­pen. Dat wordt pennen!

Tom de Bruyne is mede-oprich­ter van SUE, een gaaf Amsterdams bureau dat gespe­ci­a­li­seerd is in gedrags­be­ïn­vloe­ding. Om klan­ten te laten kopen of done­ren, maar ook om bedrijfs­teams pro­duc­tie­ver en geluk­ki­ger te maken. Hiermee hel­pen ze onder ande­re T‑Mobile, Adidas, Talpa, Nationale Postcode Loterij en zelfs poli­tie­ke par­tij­en. Daarnaast is hij gast­do­cent op de Rotterdam School of Management, spre­ker bij TED en ver­za­melt hij bizar­re MKB slogans. 

Terug naar de line-up