Sid de Koning – Het PR Bureau

Het PR den­ken en doen is steeds vaker bewust en onbe­wust het start­punt voor effec­tie­ve en suc­ces­vol­le cam­pag­nes. In een tijd waar ver­trou­wen heeft plaatst gemaakt voor wan­trou­wen. Waar doel­groe­pen plaats heb­ben gemaakt voor het indi­vi­du. En inge­koch­te aan­dacht ach­ter adbloc­kers ver­dwijnt, moe­ten mer­ken en orga­ni­sa­ties de aan­dacht meer dan ooit eer­lijk en oprecht ver­die­nen. PR baas Sid de Koning deelt z’n Earned First aan­pak, een effec­tie­ve metho­de en start­punt voor het ont­wik­ke­len van deel­ba­re en ver­bin­den­de campagnes. 

Sid is Strategy Director bij Het PR Bureau in Amsterdam. En dat doet hij goed. Ze noe­men hem niet voor niets een wan­de­len­de Wikipedia. Hij tilt cre­a­tie, stra­te­gie en tech­niek samen naar een hoger level voor mer­ken als Spotify, Stokke en Zilveren Kruis. Kom maar op met die talk!

Terug naar de line-up