Michael Bres

Het com­mu­ni­ca­tie­vak ver­an­dert de laat­ste jaren als nooit tevo­ren. Online, tuur­lijk! Maar ook nieu­we manie­ren van cam­pag­ne­o­p­bouw, plan­ning en con­ti­nue bij­stu­ring vra­gen om nieu­we samen­wer­kings­vor­men. Toch zijn deze vaak nog steeds op oude leest geschoeid. Er wordt wel veel gepraat over Scrum en Agile, in basis wordt er vaak nog heel tra­di­ti­o­neel gewerkt. Maar wat werkt nu echt als je met cre­a­tie­ve pro­fes­si­o­nals inspi­re­rend en effec­tief wilt samenwerken? 

Michael Bres (1971) is tran­si­tiema­na­ger en een van de ini­ti­a­tief­ne­mers van Axis into Management. Hij helpt orga­ni­sa­ties met opti­ma­li­se­ren van samen­wer­king. Hierover schreef hij het boek Hoezo, samen wer­ken? Michael kan er ook aan­ste­ke­lijk over ver­tel­len. En dat gaat ie doen op Mixed Emotions Live. Michael prik­kelt en daagt uit, maar biedt je voor­al een ander manier van kij­ken, den­ken en doen bij het orga­ni­se­ren van het samen­wer­ken 3.0.

Terug naar de line-up