Ronen Wolf - 5PM

Merken laten kan­sen lig­gen met Youtube. Tenminste, als ze het blij­ven zien als adver­ten­tie­ka­naal. Dat vindt Ronen Wolf en hij kan het weten als één van eer­sten die Youtube inzet­te voor mer­ken. YouTube is name­lijk ook de twee­de groot­ste zoek­ma­chi­ne ter wereld. Alleen al in Nederland zoe­ken dage­lijks hon­derd­dui­zen­den men­sen bin­nen het video­plat­form naar video’s. Hoe gebruik je deze data om te weten wel­ke con­tent je moet maken? Hoe zorg je er ver­vol­gens voor dat jouw video boven­aan ver­schijnt in YouTube? En hoe werkt het algo­rit­me pre­cies? Ronen Wolf van 5PM neemt je mee in de won­de­re wereld die Youtube heet. 

Ronen Wolf is mede-eige­naar van 5PM en één van de eer­sten in de markt die YouTube als con­tent­mar­ke­ting plat­form inzet­te voor mer­ken. Daarnaast is hij ook één van de mede-oprich­ters van de Youtube kana­len van RTL MCN, het con­tent­plat­form van beken­de Nederlandse video­ma­kers. Daarna richt­te hij het full ser­vi­ce YouTube & Marketing bureau 5PM op om uit­ge­vers en mer­ken te hel­pen met het suc­ces­vol inzet­ten van YouTube. Want de kan­sen zijn er, maar hoe pak je ze? 

Terug naar de line-up