Roderick Reichenbach

Klantinzicht is essen­ti­eel om je web­si­te te blij­ven ver­be­te­ren. Best vreemd dus dat het ver­krij­gen van de o zo belang­rij­ke feed­back vaak via tra­di­ti­o­ne­le inter­views gaat. En dat ter­wijl we 95% van onze beslis­sin­gen onbe­wust nemen en emo­ties ons beïnvloeden. 

Het gro­te talent Roderick Reichenbach van Braingineers is neu­ro­psy­cho­loog en heeft altijd een fas­ci­na­tie gehad voor het func­ti­o­ne­ren van het brein en hoe dat wordt beïn­vloed door de omge­ving. De klein­ste ver­schil­len in wat er wordt aan­ge­bo­den kan van gro­te invloed zijn op je oor­deel. Daar zijn we ons mis­schien niet altijd van bewust, maar metin­gen bewij­zen het tegendeel. 

Braingineers heeft iets bij­zon­der inte­res­sants ont­wik­keld! Een metho­de geba­seerd op neu­ro­s­cien­ce en arti­fi­ci­al intel­li­gen­ce (AI). Deelnemers krij­gen een opdracht en voe­ren die in stil­te uit. Met EEG wordt de her­sen­ac­ti­vi­teit geme­ten en met eye­trac­king de focus. De mis­sie van Braingineers is om klan­tin­zicht te her­vor­men, éch­te bele­ving inzich­te­lijk te maken. Roderick ver­telt er graag over tij­dens Mixed Emotions Live!

Terug naar de line-up