Niko Koffeman

Niko Koffeman werk­te 30 jaar als copywriter/​conceptmaker in de recla­me. Hij spe­ci­a­li­seer­de zich in low- en no-bud­get mar­ke­ting, bedacht de tomaat van de SP, was oprich­ter van Wakker Dier en stond aan de wieg van de Partij voor de Dieren, waar hij nu frac­tie­voor­zit­ter van is in de Eerste Kamer. In 2010 bedacht hij met Jaap Korteweg De Vegetarische Slager. De start was een win­kel in Den Haag, inmid­dels zijn er 4.500 ver­koop­pun­ten in 17 lan­den. En dat zon­der mar­ke­ting­bud­get. Hoe dan?

Vanaf het begin beslo­ten Jaap en Niko geen geld aan mar­ke­ting uit te geven maar alles te ste­ken in pro­duct­in­no­va­tie en soci­al media. En dat heeft gewerkt: inmid­dels heeft het bedrijf een omzet van 25 mil­joen en een jaar­lijk­se omzet­groei van 50%. En ze zijn nog niet klaar, want de ambi­tie is om de groot­ste sla­ger ter wereld te wor­den. En dat gaat luk­ken, ver­ze­kerd Niko, dit jaar num­mer 2 in de Marketeer top 100. Hij ver­telt tij­dens Mixed Emotions Live hoe je meer aan­dacht voor je merk kunt gene­re­ren met min­der bud­get, via het kan­te­len van het per­spec­tief en Beweermarketing te ver­van­gen door Beleefmarketing. Wat dat is? Je gaat het horen op 8 november!

Terug naar de line-up