Jeremiah Albinus

Jeremiah Albinus is CMO bij fonQ, het ver­ras­sen­de en inspi­re­ren­de waren­huis met ruim 60.000 pro­duc­ten op het gebied van wonen, koken en life­sty­le. Jeremiah heeft een pas­sie voor het begrij­pen van ver­an­de­rend con­su­men­ten­ge­drag en hoe je daar com­mer­ci­eel op kunt inspelen. 

Dat doet hij met meer dan 10 jaar aan erva­ring op het snij­vlak van retail, mar­ke­ting en e-com­mer­ce. Hij werkt graag met data gedre­ven cre­a­tie­ven, is fan van cat­ver­ti­sing en gelooft dat geek mar­ke­teers (will) rule.

Tijdens Mixed Emotions Live gaat Jeremiah in op de com­plexe en ver­an­de­ren­de cus­to­mer jour­ney. Deze is digi­taal en fysiek, klant- en winst­ge­dre­ven, line­air en gefrag­men­teerd. Details zijn geen details, ze maken voor fonQ het ver­schil tus­sen suc­ces en falen. Daar ver­telt Jeremiah meer over als hij een aan­tal ver­ras­sen­de inzich­ten van­uit fonQ deelt. 

Terug naar de line-up