Jean-Marc Bilderbeek

Jean-Marc Bilderbeek is als gepas­si­o­neerd ver­an­de­raar een daad­krach­ti­ge brug­gen­bou­wer tus­sen Mens en Verandering. Zijn ICT-ach­ter­grond, empa­thisch ver­mo­gen, prag­ma­ti­sche aan­pak, ken­nis, open­heid en gedre­ven karak­ter geven hem het ver­mo­gen om écht con­tact te maken. Jean-Marc zet zijn 20+ jaar erva­ring bij o.a. Shell, ING, Essent, KLM en ProRail onder ande­re in tij­dens het geven van prik­ke­len­de work­shops om men­sen te moti­ve­ren in bewe­ging te komen.

Tijdens de work­shop Life is a Pitch!’ stap jij in het licht! Stel: Jij staat bij toe­val met een direc­teur van een super-pro­spect in de lift. Hij stelt je de vraag. Wat kan jij voor mij bete­ke­nen?’ . De tijd samen in de lift is 60 secon­den. Wat ga je hem vertellen? 

Spreken is de meest over­tui­gen­de com­mu­ni­ca­tie­vorm die er is. En toch ver­tel­len de mees­ten vaak ondui­de­lijk en onaan­trek­ke­lijk. Daardoor blijft er heel veel van hun poten­ti­eel onder de oppervlakte.

Vrijwel ieder mens heeft plan­ken­koorts, podi­um­vrees, spreek­angst, twij­fel en onze­ker­heid. Die wor­den nu voor­goed ver­le­den tijd in de work­shop Life is a Pitch!’

Deze work­shop omvat key ele­men­ten uit de 8 uur duren­de Kaderloos mas­ter­clas­ses Life is a Pitch’!

Terug naar de line-up