Hilde Roothart – TrendsActive

Het lukt ons maar niet om geluk­kig te zijn, omdat we geluk­kig wil­len zijn. Dat is de wet van geluk. Lastig wel, maar er lig­gen ook kan­sen voor je merk. Trendonderzoeker Hilde Roothart laat je in haar talk zien hoe je deze wet door­breekt. En geeft je drie manie­ren waar­op je van bete­ke­nis kunt zijn voor je klan­ten. Zodat ze een stuk­je dich­ter­bij hun geluk komen. Klinkt goed toch?

Een grond­leg­ger, een baan­bre­ker en een onder­zoek­fa­naat met ruim 30 jaar erva­ring: Hilde Roothart. Ze werkt als trend­on­der­zoe­ker bij advies­bu­reau TrendsActive en ver­richt baan­bre­kend werk door mar­ke­teers te hel­pen voor­be­rei­den op de toe­komst. In stra­te­gie en con­cept. Wie iets weet over onder­zoe­ken en het ver­ta­len van trends naar mer­ken heeft het waar­schijn­lijk geleerd van Roothart. 

Terug naar de line-up