Hella de Weger – a.s.r.

Ken je die recla­me van oli­fant Ollie en voet­bal­ler van Bronckhorst of die waar rap­per Sticks rapt over dit is de tijd van doen’? Dat zijn recla­me­cam­pag­nes van a.s.r. ver­ze­ke­rin­gen. Succesvolle cam­pag­nes, maar ook cam­pag­nes waar wel­eens iets mis­ging. Merkmanager Hella de Weger ver­telt hoe de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij zul­ke posi­ti­o­ne­rin­gen bedacht, wel­ke keu­zes erach­ter ston­den en wel­ke uit­da­gin­gen hier­uit voortkwamen.

Hella is al bij­na heel haar car­ri­è­re werk­zaam in de (onli­ne) mar­ke­ting­we­reld voor ver­ze­ke­raars. Ze werk­te bij Centraal Beheer, Eno en sinds 2015 voor a.s.r. Eerst als lead bran­ding & con­tent, daar­na als head of bran­ding voor het mer­ken­port­fo­lio. Een power woman in ver­ze­ke­rings­land dus. 

Terug naar de line-up