Gert Koot

Gert Koot is belie­ver van nieu­we regels in het mar­ke­ting- en mar­ke­ting­com­mu­ni­ca­tie­land. Met wake-up calls’ gaat hij orga­ni­sa­ties af om te pra­ten over de vici­eu­ze cir­kel van ver­trou­wen en aan­dacht als basis voor een suc­ces­vol­le toe­komst voor ons vak­ge­bied. Gert is naast docent bij SRM ook co-auteur van de nieu­we bij­bel voor de mar­ke­ting­we­reld: het in 2018 ver­sche­nen boek Marketingcommunicatie in 14 stappen.

Dat boek is hét uit­gangs­punt tij­dens deze ses­sie. Hier moet je bij zijn! Ontdek de belang­rijk­ste onder­de­len van het boek en ga met een bak vol mar­ke­ting­ken­nis naar huis. En neem van ons aan, na jaren te heb­ben gewerkt bij Endemol en SBS en nu met zijn advies­bu­reau, heeft Gert Koot een bak erva­ring waar je u tegen zegt!

Terug naar de line-up