Erik Kessels

De man der recla­me­we­reld­man­nen komt naar Mixed Emotions Live. Erik Kessels is een gro­te. Geloof ons maar, dit wordt episch!

In het hui­di­ge tijd­perk maken de gereed­schap­pen die we gebrui­ken, onze com­pu­ters, tele­foons, apps of navi­ga­tie­sys­te­men geen fou­ten. Maar die per­fec­tie is niet echt een goed start­punt voor het cre­ë­ren van nieu­we idee­ën. Dus door soms met opzet een fout te maken en van daar­uit een nieu­we rou­te te vin­den is goed. Belangrijk zelfs! De samen­le­ving leert ons fou­ten te ver­mij­den, maar voor cre­a­tie­ven zijn ze essen­ti­eel. Erik Kessels spreekt over zijn nieu­we inter­na­ti­o­na­le best­sel­ler Failed It!, hoe fou­ten hem inspi­re­ren en hoe er werk uit voort­komt. Dit wil je niet missen! 

Erik Kessels is dé naam bin­nen de recla­me­we­reld. Deze artiest, desig­ner en cura­tor is sinds 1996 Creative Director van het Amsterdamse com­mu­ni­ca­tie­bu­reau KesselsKramer. Met mooie klan­ten als Nike, Diesel, Oxfam, Vitra, Citizen M en The Hans Brinker Budget Hotel. Kessels doet veel en doet dat goed. Kom luis­te­ren en geniet. 

Terug naar de line-up