Eke Jelluma

Eke is als psy­cho­loog gespe­ci­a­li­seerd in Gender Trends en weet jou straks haar­fijn uit te leg­gen waar­om we leven in een she­co­no­my. Waarom heb­ben vrou­wen zoveel spul­len in hun hand­tas en waar­om menen man­nen steeds vaker het recht te heb­ben op twee wenk­brau­wen? Vanuit haar fas­ci­na­tie voor men­sen past Eke Jelluma haar ken­nis toe in de wereld van mar­ke­ting en inno­va­tie. En hoe!

Samen met het team van TrendsActive onder­zoekt Eke soci­aal-cul­tu­re­le trends en ver­taalt deze naar rele­van­te stra­te­gie­ën voor mer­ken en orga­ni­sa­ties. Ze vliegt de wereld over om hoog­waar­di­ge pre­sen­ta­ties vol power te geven. We zijn dus maar wat blij dat Eke op 8 novem­ber naar de Gigant vliegt! 

Terug naar de line-up