Arthur Simonetti – DSM

Jezelf con­ti­nu her­uit­vin­den om rele­vant te blij­ven voor je klan­ten. Zonder je pur­po­se’ uit het oog te ver­lie­zen. Marketingkoning Arthur Simonetti weet onder­tus­sen als geen ander hoe zul­ke pro­ces­sen gaan. Hij werkt bij het mon­ster­lijk gro­te DSM, één van s wereld­se oud­ste Nederlandse bedrij­ven in de gezond­heids- en voe­dings­in­du­strie. En hoe zorg je ervoor dat zo’n bedrijf nu voor­op blijft lopen? En sexy blijft? Door alles te weten over de behoef­ten van je klan­ten en daar­in mee te ver­an­de­ren. Arthur ver­telt je er over. Geen popu­lair B2C ver­haal, maar een moker­vet­te talk over slim­me B2B mar­ke­ting.

Arthur werkt al sinds 1982 bij het almach­ti­ge DSM als mar­ke­ting­ko­ning op de cor­po­ra­te mar­ke­ting­af­de­ling. Reken maar dat je dan ram­vol erva­ring zit. Van bedrijf­strans­for­ma­ties, klant­rei­zen en bedrijfs­stra­te­gie­ën tot onder­wer­pen als cus­to­mer cen­tri­ci­ty’, sto­ry­tel­ling en B2B mar­ke­ting. Op wereld­wijd niveau natuur­lijk. Hier ga je tot inzich­ten komen, interessant

Terug naar de line-up