Anders Jansen

De 7 zeker­he­den van de Jumbo, wie kent ze niet? De Jumbo deed niets anders qua dienst­ver­le­ning voor en na de 7 zeker­he­den. Maar, van­af het moment dat ze de 7 zeker­he­den intro­du­ceer­den, wer­den ze wel ineens drie keer het klant­vrien­de­lijk­ste bedrijf van Nederland én steeg hun omzet sub­stan­ti­eel. Interessant! 

Door heel expli­ciet te benoe­men wat je zeker­he­den of klant­be­lof­ten zijn, gaat je toe­ge­voeg­de waar­de in de ogen van klan­ten veel tast­baar­der wor­den. En daar word je beter van. En dat wil­len we alle­maal toch? Want je bedrijf is goed, alleen klan­ten heb­ben het te vaak niet door. Wat moet je doen? Beloof heel expli­ciet wat klan­ten van je mogen ver­wach­ten. Wat het ople­vert? Dat gaat Anders je 8 novem­ber vertellen. 

Anders Jansen is part­ner van flow­re­sul­ting en een erva­ren spre­ker op het gebied van klant­be­le­ving, NPS, Customer Journey en extre­me klant­ge­richt­heid. Anders is eer­der bij o.a. NIMA en MIE beoor­deeld als top 3 hoogst gewaar­deer­de spreker.

Terug naar de line-up